Zásady ochrany osobních údajů

FIRMA: Ing. Eva Mizerová - p h o t o elfka

AUTOR: Ing. Eva Mizerová

SCHVÁLIL: Ing. Eva Mizerová

Ing. Eva Mizerová - p h o t o elfka, se sídlem Hlaďova 671/2, Praha 9, 198 00, IČ: 622 12 885 (dále jen "Firma") jako správce osobních údajů, vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

 1. Úvodní slovo

 V tomto dokumentu se dozvíte zejména:

  1. Jaké vaše osobní údaje budu zpracovávat;

  2. Za jakými účely a jakým způsobem budu vaše osobní údaje zpracovávat;

  3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;

  4. Po jakou dobu budu vaše osobní údaje zpracovávat;

  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na emailové adrese eva@photoelfka.com.

Zpracování osobních údajů fyzických osob ("subjektů údajů") v rámci Firmy je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislost se svou funkcí ve společnost a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Firma zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy v rámci plnění smlouvy. Na toto zpracování osobní údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo smlouvu, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Firma provádí jen výjímečně (například pro prezentaci top vtipných fotografií na Facebooku).

 

2. Kdo zpracovává vaše údaje?

Pouze Firma zpracovává vaše osobní údaje. Váš osobní údaj (fotografii) nesdílím s jinými subjekty mimo moji Firmu, pokud nedojde k následujícímu případu:

S vaším souhlasem: Pokud mi k tomu dáte souhlas, budu Váš osobní údaj (fotografii) sdílet na Facebooku s dalšími subjekty mimo moji Firmu.

 

3. Jaké vaše osobní údaje zpracovávám?

Firma zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou po ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Firma pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Firmy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které vycházejí ze smluvního vztahu:

a) e-mail;

b) jméno a příjmení;

c) kontaktní a/nebo doručovací adesa;

d) telefonní číslo;

e) fotografie.

 

4. Proč vaše osobní údaje zpracovávám?

Údaje, které mi poskytujete, používám pouze k účelu zpracování, který je nezbytný pro splnění našich smluvních povinností nebo který byl vámi odsouhlasen. K tomuto účelu jsou využívány osobní údaje v nezbytném a minimálním rozsahu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje budu zpracovávat po dobu využívání mých služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a případně na základě vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

 

6. Na jakém základě mohu zpracovávat vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, vaše osobní údaje mohu zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu a pro splnění mezi námi uzavřené nejčastěji ústní smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.

 

7. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz (právo "být zapomenut");

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Hlaďova 671/2, 198 00 Praha 9 nebo na e-mailu eva@photoelfka.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Firmu o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud jsme osobní údaje získali. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že můžete Firmu požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat vaše osobní údaje, pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musím omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete u mě podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že vaše osobní údaje nebudu dále zpracovávat, pokud neprokáži závažné oprávněné důvody po zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, v souladu se Směrnicí Firmy tak, aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, e-mailového účtu a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje.

 

9. Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoliv podání ve věci vašich osobních údajů mě můžete kontaktovat písemně na adrese Hlaďova 671/2, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailu: eva@photoelfka.com.

 

10. Změny zásad ochrany osobních údajů

Moje zásady ochany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této webové stránce.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

M: +420 734 37 67 28

Hlaďova 671/2, Praha 9

© 2019 by p h o t o elfka. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now