Zásady ochrany osobních údajů


FIRMA: Ing. Eva Mizerová - p h o t o elfka

AUTOR: Ing. Eva Mizerová
SCHVÁLIL: Ing. Eva Mizerová
Ing. Eva Mizerová - p h o t o elfka, se sídlem Hlaďova 671/2, Praha 9, 198 00,
IČ: 62212885 (dále jen "Firma") jako správce osobních údajů, vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.


1. Úvodní slovo
V tomto dokumentu se dozvíte zejména:
1. Jaké vaše osobní údaje budu zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budu vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budu vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na emailové adrese
eva@photoelfka.com.
Zpracování osobních údajů fyzických osob ("subjektů údajů") v rámci Firmy je prováděno
ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí
být posuzováno v souvislost se svou funkcí ve společnost a v souladu se zásadou
proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.
Firma zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy v rámci plnění
smlouvy. Na toto zpracování osobní údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat
souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo smlouvu, pak
taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Firma provádí jen
výjímečně (například pro prezentaci top vtipných fotografií na Facebooku).


2. Kdo zpracovává vaše údaje?
Pouze Firma zpracovává vaše osobní údaje. Váš osobní údaj (fotografii) nesdílím s jinými
subjekty mimo moji Firmu, pokud nedojde k následujícímu případu:
S vaším souhlasem: Pokud mi k tomu dáte souhlas, budu Váš osobní údaj (fotografii) sdílet
na Facebooku s dalšími subjekty mimo moji Firmu.


3. Jaké vaše osobní údaje zpracovávám?
Firma zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou
po ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Firma pak subjektu údajů
prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Firmy, které nezasahují do zájmů nebo základních
práv a svobod občana.
Jedná se tak nejčastěji o údaje, které vycházejí ze smluvního vztahu:
a) e-mail;
b) jméno a příjmení;
c) kontaktní a/nebo doručovací adesa;
d) telefonní číslo.


4. Proč vaše osobní údaje zpracovávám?
Údaje, které mi poskytujete, používám pouze k účelu zpracování, který je nezbytný pro splnění
našich smluvních povinností nebo který byl vámi odsouhlasen. K tomuto účelu jsou využívány
osobní údaje v nezbytném a minimálním rozsahu.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.


5. Doba zpracování osobních údajů
Vaše údaje budu zpracovávat po dobu využívání mých služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi
námi) a případně na základě vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu,
nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.


6. Na jakém základě mohu zpracovávat vaše osobní údaje?
Jak už bylo řečeno, vaše osobní údaje mohu zpracovávat jednak na základě vámi uděleného
souhlasu a pro splnění mezi námi uzavřené nejčastěji ústní smlouvy, a to v rozsahu osobních
údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.


7. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz (právo "být zapomenut");
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Hlaďova 671/2, 198 00 Praha 9 nebo
na e-mail eva@photoelfka.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je ˇuřad
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Firmu o potvrzení, zda
osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte
právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud jsme osobní údaje
získali. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.
Právo na opravu znamená, že můžete Firmu požádat o opravu či doplnění vašich osobních
údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musím vymazat vaše osobní údaje, pokud (I) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) vznesete námitky
proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování vašich osobních údajů, musím omezit zpracování vašich osobních údajů
tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete u mě podat písemnou či elektronickou námitku
proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že vaše osobní údaje nebudu dále
zpracovávat, pokud neprokáži závažné oprávněné důvody po zpracování, které převažují nad
vašimi zájmy nebo právy a svobodami.


8. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi, v souladu se Směrnicí Firmy tak, aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto
osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení
počítačů, e-mailového účtu a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících
osobní údaje.


9. Jak mě můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoliv podání ve věci vašich
osobních údajů mě můžete kontaktovat písemně na adrese Hlaďova 671/2, 198 00 Praha 9
nebo elektronicky na e-mailu: eva@photoelfka.com.


10. Změny zásad ochrany osobních údajů
Moje zásady ochany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající
z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Všechny
změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na stránce www.photoelfka.com.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

p h o t o elfka © 2009-2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!